مشاوره و طراحی سامانه های تهویه ،تخلیه و کنترل دود

یکی از محصولات بسیار کشنده حریق گازهای سمی و دود ناشی از احتراق می باشد. مدیریت و کنترل دود یکی از مسائل مهم در طراحی پارکینگ ها و پلکان ها می باشد.
آمارها نشان می دهد از جمله دلايل عمده تلفات بالا در ساختمان هاي بلند عدم توانایی ساکنین در تخلیه و خروج بموقع از ساختمان به دلیل مسدود بودن دهليز پلكان عمومي  و مسیر های خروج بوسيله دود و گازهاي سمي  ناشی از احتراق     می باشد. این موضوع با طراحي و اجراي مسدود كننده هاي حريق( زون بندی حریق) و تعبيه دودبندهای مناسب  ( (SMOKE BARRIER و استفاده از سیستم های تهویه مکانیکی و فن های دمنده جهت تامین هوای تازه قابل كنترل    می باشد.
حفاظت پله ها، كانال هاي تاسيساتي، پارکینگ ها و موارد مشابه در شرايط پيش از وقوع بحران نقش بسیار مهمی در کاهش تلفات ناشی از استنشاق گازهای سمی را ایفا می کند.
طراحی این مکانیزم ها بصورت نرم افزاری و مطابق با استانداردهای NFPA90-NFPA92 می باشد.