مشاوره و طراحی سیستم های اطفاء حریق

طی دهه های متمادی سیستم های اطفای حریق اتوماتیك نقش بسیار مهمی در حفاظت از  جان انسانها و سرمایه آنها در برابر حریق ایفا نموده اند.
آمارها نشان میدهد محلهایی که مجهز به سیستم اسپرینکلر باشند 70% حریق های رخ داده به تنهایی توسط اسپرینکلرها کنترل میشود و نیازی به حضور نیروهای آتش نشانی در محل نمی باشد. نکته جالب توجه دیگر آنکه60 درصد حریق ها تنها توسط 4 هد اسپرینکلر یا کمتر کنترل میگردد.در نتیجه خسارتهایی که به سبب آب افشانی یک سیستم اطفاء حریق بوجود می آید در مقایسه با خسارتهای ناشی از آبی که توسط مامورین آتش نشانی جهت اطفاء استفاده میگردد بسیار ناچیز میباشد.
یکی از خدمات شرکت ایمن حریق آذروند، طراحی استاندارد، ایمن و اقتصادی سیستم های اطفاء حریق مطابق با استانداردهای معتبر NFPA13   و سازگار با قوانین و آیین نامه های داخلی می باشد.
شایان ذکر است طراحی این سیستم ها توسط نرم افزار تخصصی و پیشرفته AUTOSPRINK  بر پایه محاسبات هیدرولیکی  صورت می پذیرد.