مشاوره در بخش معماری حریق

اهميت و ضرورت توجه به مسائل علمی و تئوری در ارتباط با رفتار آتش بر روی سازه ها و همچنین معماري و مصالح ساختماني، شرايط اكتيو و پسيو در معماري ساختمان، ايستايی و مقاومت بتون از جمله مواردی است که باید در ساختمان سازی ها مورد توجه قرار گیرد.از جمله مهمترين عواملي كه مي تواند از فجايع انساني در حريق ها جلوگيري كند، رعايت اصول پيشگيري، كنترل و جلوگيري از گسترش آتش و دود، خارج كردن و انتقال افراد به مكان هاي امن، انجام عمليات اطفاء حريق است.
براي انجام اقدامات پيشگيري لازم است كه طراحان و سازندگان ساختمان ها پيشاپيش در كنار تمامی مسائل اساسي معماري و ساخت و ساز به ايمني ساختمان در برابر آتش سوزي نيز توجه كافي داشته باشند. طراحي يك ساختمان ايمن در برابر آتش مطابق با استانداردها (NFPA101) سبب تسهيل در عمليات اطفاء حريق شده و آتش نشان ها را قادر مي سازد كه از روش هاي يكسان و استاندارد براي موارد مختلف استفاده كنند.