نظارت بر اجرای دستورالعمل سازمان آتش نشانی

تیم نظارت مجرب شرکت آذروند متشکل از:
مهندسین معماری و عمران در بخش کنترل و نظارت بر اجراء دستورالعمل ایمنی و معماری حریق
مهندسین الکترونیک در بخش کنترل و نظارت بر اجراء دستورالعمل های سیستم اعلام حریق
مهندسین مکانیک در بخش کنترل و نظارت بر اجراء دستورالعمل های سیستم های اطفاء حریق
در تمام مراحل پیشرفت پروژه در کنار شما خواهند بود و با ارائه راهکارهای مناسب و بموقع در قالب گزارش بازدید و تشکیل جلسات فنی در تسریع روند کار و حل مشکلات شما را یاری خواهند نمود.